• Mar 29 Sat 2008 15:36


夜太遼闊 思念太漫長
白衣泛黃 換的是滄桑

風滔 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

雪中最後一片葉 飄落
戰敗的滄寂 誰懂


日上白晝 血腥

風滔 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  綺狼

  遠方傳來『嗚~』的一聲長嚎,前狼人獵者布克彼得‧拉格布又再憶起了那段陳年往事,以及他的兒子-雷廷‧拉格布;布克彼得已經五十六歲了,但這十五年前的驚奇往事,他依然歷歷在目。

  布克彼得的村莊名為塔希拉比亞,是一個人類居住的村莊,當時世界只存在三種種族-人類、狼人以及精靈,布克彼得在十六歲那年,便被任命為狼人獵者,維護村內和平,守護村人安全,在他二十六歲那年,一個永遠無法從他記憶抹滅的印象,發生了……

風滔 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Feb 16 Sat 2008 12:05
  • 盡頭

踏遍千年寂寞
萬事依舊蹉跎

佈滿塵的沙漏
不停流走

風滔 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

悠樂見朝章,彤雲愁未喪,水魚酣月樓,酌酒談中殤。
往日情迷惘;明日踐別傷;今日緣未了,送行各奔浪。
厚重群羊海,大雪飛簷蓋;痴心沿喧雜,唯有斷腸崖。
感此常相待,心淨抹灰白,玉言喬語盡,念天地雲彩。
群山見鳥飛,茫洋夜海黑;矗立河葉雅;狂風日夜吹。

風滔 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()